Een medewerker bij de brandweer, hoe zit dat?

Wat betekent dat voor mijn bedrijf?

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de brandweer in onze regio. De brandweer heeft de hulp  en medewerking van ondernemers nodig bij het beschikbaar stellen van vrijwilligers. Wat betekent het voor uw onderneming om een medewerker in dienst te hebben die ook vrijwilliger is bij de brandweer? 

Brandweervrijwilligers dragen bij aan de lokale veiligheid. Bij brand, maar ook bij andere calamiteiten. Deze verantwoordelijkheid is niet vrijblijvend. Omdat een vrijwilliger bij de brandweer de functie bekleedt naast zijn of haar huidige baan is het belangrijk dat u weet wat het werk inhoudt en daarover afspraken kunt maken met uw medewerker. Veiligheidsregio Utrecht (VRU) kan zich goed voorstellen dat u wilt weten wat een medewerker bij de brandweer betekent voor uw bedrijf.

Wat vraagt u van mij als werkgever?

Wij vragen aan u als werkgever of u uw medewerker onder werktijd toestemming wilt geven om:

  • brandweertaken uit te voeren;
  • deel te nemen aan oefeningen.

Uiteraard kunt u hier samen afspraken over maken, want u bepaalt natuurlijk of u toestemming geeft of niet. Wij hopen op uw medewerking bij het beschikbaar stellen van medewerkers voor de vrijwillige brandweer. Om brandweertaken uit te voeren is het van groot belang dat we vrijwilligers hebben die in de gemeente werken zodat zij snel ter plaatste kunnen zijn als zij gealarmeerd worden. Zo werken wij samen met u aan een veilige regio Utrecht.

Zijn er voordelen voor mij als werkgever?

Een brandweervrijwilliger in uw bedrijf zorgt ervoor dat u een goed opgeleide en geoefende medewerker in dienst heeft die binnen uw bedrijf extra ogen en oren biedt op het gebied van (brand)veiligheid. Een brandweervrijwilliger is opgeleid tot het levensreddend handelen, het ondersteunen bij een ontruiming en het uitvoeren van brandbestrijding en is daardoor vaak extra gemotiveerd om bedrijfshulpverlener te worden. Een brandweervrijwilliger voldoet aan alle wettelijke eisen die aan een bedrijfshulpverlener worden gesteld. Voor de opgeleide vrijwilliger kan een BHV-certificaat aangevraagd worden. De VRU kan daarvoor zorgen. Een vrijwilliger bij de brandweer levert een bijdrage aan de samenleving. Door uw medewerker hierin te steunen geldt dat ook voor u.

Wat houdt het werk van een brandweervrijwilliger in?

Het werk van een brandweervrijwilliger is zeer gevarieerd. Natuurlijk is de brandweer er
om branden te blussen. Maar de brandweer doet veel meer. Het gaat om het bevrijden
van mensen bij verkeersongevallen, ondersteuning bij waterongevallen of ongevallen
met gevaarlijke stoffen, het reanimeren bij een onwelwording, reddingen op hoogte of
het redden van dieren in nood. Naast de basis brandweertaken kan een vrijwilliger ook
een specialistische taak hebben, zoals chauffeur, pompbediener, duiker of bevelvoerder.
Brandweervrijwilligers zijn beschikbaar als er zich calamiteiten voordoen overdag, ‘s
nachts, op werkdagen en ook in de weekenden. Een brandweervrijwilliger voldoet aan
dezelfde vakbekwaamheidseisen en vervult dezelfde taken als een beroepscollega.

Hoe vaak moet de brandweer uitrukken?

Jaarlijks rukken zo’n 1.600 brandweervrijwilligers in de regio Utrecht gezamenlijk ongeveer 8.000 keer uit voor brand en hupverlening. Hoe vaak een vrijwilliger wordt opgeroepen, is niet te voorspellen. In Leusden lag dit aantal de afgelopen jaren tussen de 120 en 140 keer per jaar. De korpsen van de VRU werken op verschillende manieren aan de uitvoering van de brandweertaken. Er zijn korpsen die uitsluitend met vrijwilligers werken, korpsen met alleen beroepsmedewerkers en korpsen waar beiden werken. Daarnaast zijn er korpsen die werken met roosters. Een vrijwilliger die werkt bij een korps dat met een rooster werkt, hoeft alleen op te komen als hij/zij is ingeroosterd.

Meer veelgestelde vragen

Q. Hoe lang zijn vrijwilligers weg bij een uitruk?

A. Dat is niet te voorspellen en hangt van de calamiteit af, maar gemiddeld is de  brandweer niet langer dan 45 minuten weg, inclusief reistijd. Van belang daarbij is wel dat de vrijwilliger zich houdt aan de Arbeidstijdenwetgeving.

 

Q. Is een vrijwilliger verzekerd voor het werk bij de brandweer?

A. Ja, een vrijwilliger is verzekerd voor de werkzaamheden die hij/zij bij de brandweer uitvoert. Dat geldt tijdens oefenen, inzet bij incidenten en aanrijden van en  naar de kazerne. De verzekering is opgenomen in de rechtspositieregeling. U hoeft als werkgever in principe zelf geen aanvullende verzekering af te sluiten. Ingeval van verzuim naar aanleiding van een brandweeractiviteit kunt u eventuele loonschade (deels) verhalen op de VRU. VRU brandweer besteedt grote zorg aan persoonlijke veiligheid.  Brandweermedewerkers worden medisch gekeurd, goed opgeleid en wekelijks getraind.

 

Q. Ontvangt een brandweervrijwilliger een financiële vergoeding
voor de werkzaamheden bij de brandweer?

A. Ja, vrijwilligers bij VRU brandweer worden formeel aangesteld door het bestuur van de VRU. Een brandweervrijwilliger ontvangt afhankelijk van de functie een vaste  vergoeding per kalenderjaar. Daarnaast krijgt hij/zij een vergoeding per uur voor het  opkomen en de inzet bij incidenten en voor deelname aan oefeningen en opleidingen. Rechten en plichten van vrijwilligers zijn vastgelegd in de rechtspositieregeling VRU.

 

Q. Als een brandweervrijwilliger extra moet oefenen of een
opleiding moet volgen, hoe gaat dat dan in zijn werk?

A. Elke brandweerpost heeft wekelijks een vaste oefenavond. Ook opleidingen vinden meestal in de avonduren plaats. Een opleiding kan soms ook overdag of op  zaterdag gevolgd worden als een vrijwilliger daar de voorkeur aan geeft. Soms kan het efficiënt zijn om in een paar dagen een hele opleiding of oefening af te kunnen ronden. Alle brandweervrijwilligers worden één keer per twee jaar uitgenodigd om deel te nemen aan een tweedaagse training op een oefencentrum. Uw medewerker zal in ieder geval altijd tijdig aankondigen wanneer een dergelijke opleiding of training op stapel staat.  U bepaalt in hoeverre u uw medewerker daarvoor beschikbaar stelt en onder welke voorwaarden (zoals het opnemen van verlof ).

 

Q. Als ik meer informatie wil, wie kan ik dan bellen?

A. In de eerste plaats kunt u met vragen terecht bij uw eigen medewerker of bij de postcommandant van de brandweerpost waar uw medewerker aan verbonden is. Voor nadere informatie over (werken bij) VRU brandweer kunt u kijken op www.vrubrandweer.nl of contact opnemen met de Veiligheidsregio Utrecht via telefoonnummer 088 878 1000 of e-mailadres info@vru.nl.